Informacje

Przejdź do strony: FAQ
Przejdź do strony: Aktualności
Przejdź do strony: Newsletter
Przejdź do strony: Dla prasy
Przejdź do strony: Opieka posprzedażowa na rynku nieruchomości
Przejdź do strony: Home Profit i dom.gratka.pl łączą siły
Przejdź do strony: Jak oszczędzić na wykończeniu mieszkania? - wywiad z Dyrektor ds.sprzedaży i marketingu Home Profit Polska
Przejdź do strony: Wspólna promocja eurobanku i Home Profit
Przejdź do strony: Regulamin

Polityka prywatności

Serwis HomeProfit.pl prowadzony przez Home Profit Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu bezwzględnie przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych teraz i w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Za przetwarzanie danych uznaje się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

HomeProfit.pl informuje, że dane osobowe Uczestników zbiera i przetwarza w następujących celach:

1.Dokonywanie we własnym zakresie lub na zlecenie Partnerów Programu badań marketingowych, analiz rynkowych i konsumenckich, w tym badań poziomu zadowolenia Uczestników ze świadczonych usług. Uzyskane dane osobowe będą wykorzystywane do badania preferencji Uczestników i dostosowywania oferty Programu do ich oczekiwań, jak również służą do wyliczeń statystycznych i stworzenia zbiorowego wizerunku Uczestników niezbędnego do współpracy z partnerami marketingowym.

2.Należytego wykonywania przez HomeProfit.pl zadań, które są celem jego działalności, w tym informowania go o zmianach w Programie, nowych ofertach Partnerów, nowych możliwościach technicznych Serwisu;

3.Marketingu bezpośredniego produktów lub usług HomeProfit.pl

 

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Uczestników uzyskane przez HomeProfit.pl z formularzy rejestracyjnych, oraz w terminach późniejszych, są zabezpieczone przed wglądem i używaniem przez osoby trzecie. HomeProfit.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych osobowym wyłącznie osobom uprawnionym.

Niezależnie od udzielonej zgody na przetwarzanie przez Uczestnika, HomeProfit.pl zobligowany jest do ujawnienia danych osobowych Uczestników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w trybie art. 29 i 30 ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (np. Policji czy też jednostkom prokuratury).

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

HomeProfit.pl gwarantuje Uczestnikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. W tym celu Uczestnicy kontaktują się przy użyciu adresu elektronicznego kontakt@homeprofit.pl.

 

UPRAWNIENIA HomeProfit.pl

HomeProfit.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Za zgodę Uczestnika na proponowane zmiany uznaje się dalsze korzystanie z Serwisu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie homeprofit.pl/policy

Korzystając z serwisu HomeProfit.pl Uczestnik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności. W przypadku zmiany stanowiska w przedmiocie akceptacji treści Polityki Prywatności po rejestracji, Użytkownik jest proszony o odesłanie pocztą karty Programu, zaniechanie korzystania z Serwisu i tym samym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.